Privātais mežs

Pamata lietas, kuras vajadzētu zināt katram meža īpašniekam

Jaunam meža īpašniekam ir daudz jautājumu. Cik vērts ir mans mežs? Kādi man kā meža īpašniekam ir pienākumi un saistības? Ko es varu un ko man vajadzētu darīt savā mežā?

Šeit jūs varat gūt pamata informāciju par tēmām, kas saistītas ar privātajiem mežiem. Nākotnē mēs šī tēmas izvērsīsim atsevišķi un detalizēti.

Kāds ir mans mežs?

Pirmā lieta, kas jums jādara – jums ir jānoskaidro, kāda veida mežs vai meži jums pieder. Mežs var sastāvēt no vienas sugas kokiem vai tas var būt jaukta tipa mežs, kur blakus atrodas, piemēram, priede un egle vai alksnis un bērzs. Audzes pēc tajās augošajiem kokiem iedala tīraudzēs un jauktās audzēs.

Meža apsaimniekošana, t.i., tā atjaunošana, ciršana un citas darbības ir vērstas uz audzēm, nevis atsevišķiem kokiem. Audze ir meža daļa ar samērā viendabīgu raksturu, kas pēc vairākām pazīmēm atšķiras no blakus esošās meža daļas. Piemēram, pēc koku vecuma, augstuma, koku diametra, sastāva, augšanas vietas un / vai augsnes auglības rādītājiem.

Mežus iedala kategorijās pēc to izmantošanas mērķiem. Galvenās kategorijas ir saimnieciskas nozīmes meži un aizsargājamie meži. Katra meža kategorija atbilst atļautajam meža izmantošanas veidam. Saimnieciskas nozīmes mežs ir mežs, ko audzē ekonomiska labuma gūšanai. Patstāvīgi augošs mežs parasti ir mežs, kas atrodas aizsargājamā teritorijā. Saimnieciskā darbība šādā mežā var būt atļauta un pat vēlama, taču visdrīzāk tikai kopienas saglabāšanai, un tajā katrs nocirstais vai kritušais koks ir jāaizstāj ar jaunu.

Pārskatu par sava meža galvenajām īpašībām jūs varat iegūt no meža apsaimniekošanas plāna. Tajā atrodama informācija par jūsu mežā esošo koku sugu sastāvu, augstumu, diametru, vecumu, brieduma pakāpi, bojājumiem un citiem svarīgiem parametriem. Pamatojoties uz šiem datiem, tiek aprēķināts, cik daudz materiāla aug jūsu mežā un kāda ir tā kvalitāte. Plānā iekļauti arī ieteikumi nākamajiem desmit gadiem par to, kā ilgtspējīgi mežu apsaimniekot. Saskaņā ar Meža likumu ir izklāstīti ieteicamie ciršanas veidi, laiki un apjomi, kā arī ieteikumi meža atjaunošanai vai turpmākajiem darbiem.

Ko ietver meža apsaimniekošana?

Meža apsaimniekošana ir meža atjaunošana, audzēšana, izmantošana un meža aizsardzība.
Lai plānotu meža apsaimniekošanu, ir jāpārzin dažādi meža attīstības posmi.

Atjaunošanas posmā meža apsaimniekošanas uzmanības centrā ir jauna meža izveide. Iespējamas trīs meža atjaunošanas metodes: stādīšana, sēšana vai dabiskā atjaunošana. Kuru no tām izvēlēties savam mežam, ir atkarīgs no koku sugas vai sugas, ko paredzēts stādīt, augsnes, dabiskajām iespējām un daudzām citām lietām. Pēc atjaunošanas mežu nepieciešams kopt un sargāt jaunaudzes no bojājumiem un slimībām.

Meža augšanas fāzē meža apsaimniekošanā galvenais uzsvars tiek likts uz augošās audzes apsaimniekošanu. Galvenais pasākums ir meža retināšana jeb kopšanas cirte. Retināšana atbrīvo lielāku augšanas vietu audzē atstātajiem kokiem, kas paātrina to augšanu.

Mežsaimniecība neaprobežojas tikai ar mežizstrādi. SIA Privātais Mežs iesaka ņemt vērā visu meža dzīves ciklu. Vērsieties pie mums pēc padoma šeit!

Kas man jādara, lai uzturētu savu mežu?

Mežs prasa apsaimniekošanu, savukārt ilgtspējīgai un atbildīgai mežsaimniecībai nepieciešamas zināšanas un pieredze. Lai gan mežs ir privātīpašums, tā uzturēšanu nevar veikt patvaļīgi – nocirsto koku vietā ir jāstāda jauni, meža platībām jābūt sakoptām, ar krūmājiem klātajās teritorijās jānodrošina ugunsgrēku novēršanas pasākumi.

Meža kultūru kopšanā ietilpst kultūras papildināšana, zālaugu veģetācijas un nevēlamo lapu koku likvidēšana, priežu smecernieka apkarošana, mulčēšana ap iedēstītajiem stādiem, augu aizsardzība pret grauzējiem un nagaiņiem, iežogošana un citi.

Piemēram, mūsu blogā jūs varat atrast praktiskas rekomendācijas par meža kopšanu un izmantošanu. Mūsu meža apsaimniekošanas ieteikumi jums nav saistoši, tomēr sniedz noderīgus padomus par labu meža apsaimniekošanu un ir balstīti ilgtermiņa pētījumu datos un praktiskā meža apsaimniekošanas pieredzē.

Mūsu ieteikumu mērķis ir sniegt jums augstāku produktivitāti par Meža likumā noteikto minimālo līmeni un lielāku pārliecību dabas daudzveidības saglabāšanā.

Cik vērts ir mans mežs?

Jūsu meža cena ir atkarīga no dažādiem faktoriem: meža atrašanās vietas, tā vecuma, koksnes kvalitātes un koku sugām. Meža pieejamība ir īpaši svarīga, domājot par tā atrašanās vietu. Blīvi apdzīvotā vietā meža cena parasti ir augstāka nekā līdzvērtīgam meža īpašumam, kas atrodas mazāk apdzīvotā teritorijā. Arī meža vecumam ir nozīme, jo ciršanai gatavs mežs ir vērtīgāks par pārmērīgi nobriedušu mežu. Pareizi apsaimniekots mežs nesīs lielākus ienākumus. Būtisks ir arī audzes sugu sastāvs – vērtīgākās koku sugas ir egle, priede un bērzs.

Meža apsaimniekošanas plāns ir labs atskaites punkts precīzas meža īpašuma cenas aprēķināšanai, jo tas ļauj noteikt sortimenta vērtību ar augstu precizitāti. Piemēram, resns nobrieduša skujkoka baļķis ir ievērojami vairāk vērts nekā jauna lapu koka baļķis. Savukārt purvainā augsnē augoša meža ciršanas izmaksas ir lielākas, jo jāsagaida apsaimniekošanai piemēroti laikapstākļi un nepieciešama arī piemērota tehnika.

Vai vēlaties savus mērķus un plānus izvirzīt tūlīt pat?

Meža īpašnieku mērķi un motivācija savu mežu apsaimniekošanā ir ļoti dažādi. Tie ir atkarīgi no mežu lieluma, viņu piesaistes īpašumiem, priekšrokas ekonomisko, vides un sociālo vērtību ziņā un spējām elastīgi reaģēt uz tirgus tendencēm.

Nav vērts gadiem ilgi gaidīt, jo nekopts mežs ilgtermiņā var zaudēt savu vērtību.

Ja vēl neesat to izdarījis, sāciet ar meža apsaimniekošanas plāna pasūtīšanu. To pasūtot, jūs jau noskaidrosiet, kādus jautājumus vajadzētu sev uzdot un arī atbildes uz lielāko daļu no tiem. Meža apsaimniekošanas plāns ir tikai plāns un tas neuzliek nekādas saistības. Jūs kā meža īpašnieks izlemjat, vai sekot šim plānam, vai izmantot citus risinājumus sava meža apsaimniekošanā.

Līdzīgi raksti

Mežizstrāde ir dabiska meža dzīves cikla sastāvdaļa. Tomēr pēc ciršanas
Mūsdienu pasaulē cīņa pret klimata pārmaiņām ir galvenā prioritāte. Viens