Privātais mežs

Mežs ir atbildība – kādi ir privātā meža īpašnieka pienākumi?

Sava meža iegūšana var būt ļoti iedvesmojoša, taču meža īpašnieka statuss nozīmē arī atbildību. Pamesti un nekopti meži ne tikai palielina ugunsgrēka risku, bet ar laiku arī zaudē savu vērtību. Jūs kā meža īpašnieks varat izvēlēties, kā jūs savu mežu apsaimniekojat un kādu kapitālu un vērtības vēlaties savā mežā attīstīt. Ir svarīgi ne tikai pārzināt likumdošanu un pienākumus, bet arī atcerēties, ka minimālo prasību izpilde negarantē labu produktivitāti vai mežu, kam piemīt dabiska vērtība.

Ilgtspējīgas mežsaimniecības principi

Meža īpašniekam mūsdienās noteikti būtu jāzina galvenie ilgtspējīgas mežsaimniecības principi. Ievērojot ilgtspējīgas mežsaimniecības principus, jūs neizcērtat vairāk nekā ataug, un, kopjot un izstrādājot mežus, jūs nodrošināt bioloģiskās daudzveidības, produktivitātes un meža atjaunošanās spējas saglabāšanu gan tagad, gan nākotnē.

Lai pierādītu ilgtspējīgas mežsaimniecības principu ievērošanu, ja ir vēlēšanās, savu mežu ir iespējams sertificēt. Veicot sertifikāciju, neatkarīga puse apliecina, ka meža apsaimniekošana vai meža un kokmateriālu izstrāde atbilst aktuālajām prasībām un starptautiski pieņemtiem standartiem.

Ja mežs ir sertificēts, papildus Meža likumam jums jāvadās arī pēc sertifikācijas kritērijiem. Sertifikāts ir derīgs piecus gadus, un tā darbības laikā meža apsaimniekošanas atbilstība prasībām tiek pārbaudīta, veicot regulārus uzraudzības auditus.

Meža likums un meža apsaimniekošanas noteikumi

Meža likums ir jūsu ar meža apsaimniekošanu saistīto pienākumu pamatdokuments. Likuma mērķis ir nodrošināt meža aizsardzību un ilgtspējīgu tā apsaimniekošanu. Meža likumā var rast atbildes uz šādiem jautājumiem: Kas ir mežs? Kā mežu pārvaldīt? Kādas ir prasības meža atjaunošanai? Kādi mežizstrādes veidi mežos ir atļauti? Ar kādiem nosacījumiem var pārdot meža materiālu? Kā darbojas meža aizsardzība? Kad jāiesniedz ziņojumi par mežā veiktajām darbībām? Kā tiek veiktas kompensācijas procedūras?

Likums nosaka meža apsaimniekošanas vispārīgās prasības un principus, savukārt tā nosacījumi un skaidrojumi ir ietverti Ministru kabineta noteikumos.

Meža likuma galvenais mērķis ir veicināt ekonomiski, ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un izmantošanu, nosakot vienādus pienākumus un nodrošinot visiem meža īpašniekiem vienlīdzīgas tiesības, īpašuma tiesību neaizskaramību un saimnieciskās darbības neatkarību.

Šeit mēs ieskicējam galvenos pienākumus un tiesības.

Meža īpašnieka pienākums ir veikt meža sākotnējo inventarizāciju un iesniegt tās datus Valsts meža dienesta (VMD) Mežsaimniecības daļā. Meža inventarizāciju veic meža inventarizācijas jomā sertificētas personas. Informācija par šīm personām atrodama VMD mājaslapā. Atkārtota meža inventarizācija jāveic ne retāk kā reizi 20 gados.

Ja apsaimniekojamā meža kopējā platība pārsniedz 10 000 hektāru, meža apsaimniekošanas plāna sagatavošana ir obligāta.

Līdz katra gada 1. februārim VMD jāinformē par iepriekšējā kalendārajā gadā veiktajām mežsaimnieciskajām darbībām. Tas jādara gadījumā, ja meža īpašumā veikta ciršana, jaunaudžu kopšana, meža atjaunošana vai meža stādīšana.

Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu meža īpašnieku var saukt pie administratīvās vai kriminālatbildības. Valstij ir jāatlīdzina arī pārkāpumu rezultātā nodarītais kaitējums.

Aizsargājamo teritoriju meži un sertificēti meži

Ja jūsu mežs vai tā daļa atrodas aizsargājamā teritorijā, īpaša uzmanība jāpievērš likumdošanai, kas nosaka meža izmantošanu aizsargājamās teritorijās. Pirms jebkādu darbību veikšanas iesakām konsultēties ar speciālistiem, lai izvairītos no iespējamiem tiesību aktu pārkāpumiem.

Saimnieciskās darbības ierobežojumi noteikti atsevišķiem dabas lieguma vai mikrolieguma mežiem. Šo ierobežojumu dēļ jums var būt tiesības uz kompensāciju par zaudēto īpašumu.

Svarīgākie noteikumi, kas izriet no Meža likuma, un praktiski norādījumi

  • Meža atjaunošana:

Apstādiet atklātās teritorijas ar vietai piemērotiem kokiem.

  • Lietošana:

Ikviens var brīvi staigāt pa mežu un tur uzturēties. Tas attiecas arī uz meža teritorijām, kas atrodas tālāk no pārgājienu takām un meža ceļiem. Tomēr nedrīkst ienākt meža platībās, kurās atrodas mežsaimniecības objekti (meža dārzi, koksnes krātuves u. c.), kā arī meža atjaunošanas / jaunaudžu platībās.

  • Lietošanas ierobežojumi:

Noteiktos gadījumos jūs varat uz laiku vai pastāvīgi meža platības ierobežot. Pagaidu teritorijas slēgšana ir nepieciešama tādos gadījumos, kā, piemēram, mežsaimniecības darbu (koksnes savākšana, ciršana u. tml.) laikā vai nopietnu bojājumu (piemēram, kaitēkļu) un ar to saistītā apdraudējuma gadījumā.

  • Ugunskura kurināšana:

Nepiederošām personām ir aizliegts mežā vai tā tuvumā kurt uguni. Tas ietver arī degošu vai gruzdošu priekšmetu (cigarešu, sērkociņu) nomešanu.

  • Paziņošanas pienākums un veicamie pasākumi meža kaitēkļu gadījumā:

Jums ir pienākums informēt iestādes par bīstamu meža kaitēkļu (kukaiņu, peļu, augu kaitēkļu, sēņu u. c.) izplatību. Papildus ir jāīsteno atbilstoši pasākumi, lai ar tiem efektīvi cīnītos un novērstu meža kaitēkļu mežam nodarītos postījumus.

  • Koksnes pārvadāšana:

Koksnes vai citu meža produktu izvešana no meža jāveic tā, lai pēc iespējas mazāk bojātu mežu un augu valsti. Turklāt koksnes ražas ievākšana nedrīkst kavēt savlaicīgu meža atjaunošanu.

  • Kailcirtes aizliegums:

Kailcirte, kas uz visiem laikiem samazina meža ražību, ir aizliegta.

Vajadzīga palīdzība?

Izmaiņas normatīvajos aktos meža īpašniekam rada papildu pienākumus. Taču par laimi stingru, palīdzīgu roku sniedz uzņēmumi, kas piedāvā dažādas aktīvu pārvaldīšanas iespējas.

Uzņēmuma Privātais Mežs standarts ir īpašniekam draudzīga meža apsaimniekošana. Mēs saprotam, ka cilvēks, kurš strādā pilnu slodzi citā jomā, ir aizņemts ar savu ikdienas dzīvi.

Strādājot ar mums, mežsaimniecības darbi neaprobežojas tikai ar mežizstrādi. Uzņēmuma pakalpojumu klāstā iekļauts viss, kas saistīts ar meža apsaimniekošanu, sākot ar nekustamo īpašumu pārdošanu, ciršanas darbu organizēšanu un beidzot ar jauna meža stādīšanu un kopšanu. Turklāt mūsu speciālisti palīdz sakārtot arī visu dokumentāciju, kas nepieciešama darbu plānošanas laikā.

Līdzīgi raksti

Mežizstrāde ir dabiska meža dzīves cikla sastāvdaļa. Tomēr pēc ciršanas
Mūsdienu pasaulē cīņa pret klimata pārmaiņām ir galvenā prioritāte. Viens